Warunki i informacje o kliencie

Reprezentowany przez kancelarię IT

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

treść

 1. zakres
 2. wniosek
 3. wycofanie
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Realizacja kuponów promocyjnych
 9. Obowiązujące prawo
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres

1.1Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) właścicielki Julii Riebe, prowadzącej działalność pod nazwą „PAPERO-bags.de” (zwanej dalej „sprzedawcą”), mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „klientem” „) Ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów przedstawionych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Sprzeciwiamy się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są głównie jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa działająca w ramach transakcji prawnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

2) Zawarcie umowy

2.1Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie są wiążącymi ofertami ze strony sprzedawcy, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk kończący proces zamawiania.

2.3Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujący jest dostęp do towaru do klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli dostępnych jest kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw pojawi się jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się pod koniec piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest związany oświadczeniem woli.

2.4W przypadku wybrania metody płatności „PayPal Express” płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, można obejrzeć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- pełna. Jeśli klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności w ramach procesu składania zamówień online, wystawia również zlecenie płatnicze na PayPal, klikając przycisk kończący proces zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności, klikając przycisk kończący proces zamówienia.

2.5W przypadku wybrania typu płatności „Amazon Payments” przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (dalej: „Amazon”), na podstawie umowy użytkownika Amazon Payments Europe, dostępnej pod adresem https: // payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze „Amazon Payments” jako metodę płatności w ramach procesu zamawiania online, wystawia również zlecenie płatnicze na Amazon, klikając przycisk kończący proces zamawiania. W takim przypadku sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności, klikając przycisk kończący proces zamówienia.

2.6Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego sprzedawca zapisuje tekst umowy i przesyła klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia wraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy i może być wywoływany bezpłatnie przez jego konto klienta chronione hasłem, podając odpowiednie dane logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia.

2.7Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedającego klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym dla lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja powiększania w przeglądarce, która służy do powiększania wyświetlacza na ekranie. Klient może poprawić swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.

2.8Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki i angielski.

2.9Przetwarzanie zamówień i kontakt zazwyczaj odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do przetworzenia zamówienia jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysłane przez sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1Konsumenci mają zazwyczaj prawo do odstąpienia od umowy.

3.2Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy przez sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1O ile nie podano inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi zawierającymi podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3Jeżeli przedpłata została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.4W przypadku płatności przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement-full lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, można obejrzeć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- pełna.

4.5W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT” przetwarzanie płatności jest wykonywane przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi mieć konto bankowe online z aktywowaną procedurą PIN / TAN w celu uczestnictwa w „SOFORT”, musi być odpowiednio autoryzowane podczas procesu płatności i instrukcji płatniczej do „SOFORT” Potwierdź. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana natychmiast przez „SOFORT”, a konto bankowe klienta jest obciążane. Klient może uzyskać więcej informacji na temat metody płatności „SOFORT” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1Dostawa towarów odbywa się w drodze na adres dostawy podany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany w przetwarzaniu zamówienia sprzedawcy. W odróżnieniu od tego, przy wyborze metody płatności PayPal decydujący jest adres dostawy zdeponowany przez klienta w momencie płatności.

5.2Jeśli firma transportowa odeśle towary do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub jeżeli czasowo uniemożliwił mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca ogłosił usługę z odpowiednim wyprzedzeniem miałem. Ponadto nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do rezygnacji. Jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do rezygnacji, koszty wysyłki zwrotnej podlegają zasadom określonym w polityce anulowania sprzedającego.

5.3Odbiór i wysyłka do stacji pakowania nie są możliwe ze względów logistycznych.

5.4  Podane czasy dostawy dotyczą tylko użytkowników końcowych; czasy dostawy dla dealerów są zasadniczo różne.

6) Zastrzeżenie własności

Jeżeli sprzedawca dokona płatności zaliczkowych, zachowuje tytuł własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności za wady.

7.2Klient jest proszony o złożenie zażalenia na dostawcę towarów dostarczonych z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego prawne lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1Kupony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których klient nie może zakupić (zwanych dalej „kuponami promocyjnymi”), można zrealizować tylko w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko przez określony czas.

8.2Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponów, jeśli istnieją odpowiednie ograniczenia w treści kuponu kampanii.

8.3Kupony promocyjne można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

8.4Podczas składania zamówienia można wykorzystać kilka kuponów promocyjnych.

8.5Wartość towaru musi co najmniej odpowiadać kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedającego w celu zapłaty różnicy.

8.7Kredyt promocyjny nie jest wypłacany gotówką ani odsetkami.

8.8Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci całość lub część towarów opłaconych kuponem promocyjnym w ramach swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9Kupon promocyjny jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie kuponu kampanii na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza kuponu.

9) Obowiązujące prawo

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych stron, z wyjątkiem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

10.1Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub usług, w które zaangażowany jest konsument.

10.2Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.