Zasady anulowania i formularz

Zasady anulowania i formularz odstąpienia od umowy

Konsumenci mają prawo do prawa odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim ich działalności handlowej lub niezależnej:

A. Instrukcja wypłaty

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy oferujemy następujące dobrowolne prawo do zwrotu. W ustawowym okresie odstąpienia od umowy obowiązują jedynie przepisy ustawowe, a dobrowolne prawo do powrotu nie ma wpływu na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Oprócz ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość, PAPERO oferuje każdemu konsumentowi rozszerzone prawa do zwrotu przez 46 dni od tego ustawowego okresu. Tthe Okres karencji wynosi 60 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wywadniana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła ostatnitowar.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy skontaktować się z nami (Inh. Julia Riebe, PAPERO BAGS, Wiegenfeldring 4, 85570 Markt Schwaben, Niemcy, Tel.: 08121/2508920, E-mail: service@papero-bags.de) informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub e-mailem). Możesz użyć dołączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

W celu spełnienia okresu odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie o wykonywaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odstączysz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), bez nienależnie i najpóźniej w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu, użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną państwo obciążeni żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostosu potwierdzenia zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż sześćdziesiąt dni od dnia, w którym poinformujesz nas o cofnięciu niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli otrzymałeś towar przed upływem okresu sześćdziesięciu Dni.

Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów.

Stratę wartości towarów należy zapłacić tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, która nie jest niezbędna do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

Uwagi ogólne

1) Proszę unikać uszkodzeń i zanieczyszczeń towarów. Prosimy o zwrot towarów do nas w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. Jeśli to konieczne, należy użyć ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, zapewnij wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem transportu za pomocą odpowiedniego opakowania.
2) Proszę nie zwracać do nas towarów bez opłat.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione ustępy 1-2 nie są warunkiem wstępnym skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz wypłaty

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem.

Aby

 

TORBY PAPERO
Inh. Julia Riebe
Pierścień pola ważenia 4
85570 Rynek Szwabia
Niemcy

I/my (*) niniejszym cofam umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione na (*) _____________ / odebrane na (*) __________________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko do komunikacji na papierze)

_________________________
Data

(*) Nieprawidłowe usunięcie